Νομοθετικό Πλαίσιο - Eγκύκλιοι

. Θέμα -
> Εγκύκλιος έτους 2011 με Θέμα: "Διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών Προμηθειών Αγαθών με χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού" Εγκύκλιος Π1/4168/25-10-2011

> Εγγραφο Π1/3670/9-9-2011, υποβολής στατιστικών στοιχείων που αφορούν υποβληθείσες ενστάσεις, προσφυγές και Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων στις διαδικασίες ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών" Εγγραφο Π1/3670/9-9-2011

> Αναλυτικοί πίνακες εγγράφου Π1/3670/9-9-2011, υποβολής αναλυτικών στατιστικών στοιχείων που αφορούν υποβληθείσες ενστάσεις, προσφυγές__" Πίνακες υποβολής στοιχείων εγγράφου Π1/3670/9-9-2011

> Ενημέρωση έτους 2011 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων - Δημοσίου" Εγγραφο Π1/3040/05-8-2011

> Εγκύκλιος έτους 2011 με Θέμα "Διάθεση αντιγράφων διακηρύξεων ανοιχτών διαγωνισμών μέσω ιστοσελίδας Γ.Γ.Ε" Εγκύκλιος Π1/3076/05-8-2011

> Εγκύκλιος έτους 2011 με Θέμα "Υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, Π.Δ. 60/2007)" Εγκύκλιος Π1/2394/19-7-2011

> Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων -ΕΝΤΥΠΟ A-. Αφορά συλλογή στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έτους 2010, φορέων που ανήκουν στην κατηγορία των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ" ΕΝΤΥΠΟ A. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/2394/19-7-2011

> Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων -ΕΝΤΥΠΟ Β-. Αφορά συλλογή στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έτους 2010, φορέων που ΔΕΝ ανήκουν στην κατηγορία των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ" ΕΝΤΥΠΟ Β. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/2394/19-7-2011

> Εγκύκλιος Π1/2642/8-7-2011, υποβολής στατιστικών στοιχείων που αφορούν υποβληθείσες ενστάσεις, προσφυγές και Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων στις διαδικασίες ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών" Εγκύκλιος Π1/2642/8-7-2011

> Τυποποιημένος πίνακας Εγκυκλίου Π1/2642/8-7-2011, υποβολής στατιστικών στοιχείων που αφορούν υποβληθείσες ενστάσεις, προσφυγές__" Πίνακας υποβολής στοιχείων Εγκυκλίου Π1/2642/8-7-2011

> Aπόφαση Εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2011" Απόφαση Π1/2354/7-6-2011 (ΦΕΚ 1200/Β/10-6-2011

> Aπόφαση Εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2010" Απόφαση Π1/2326/3-6-2011 (ΦΕΚ 1201/Β/10-6-2011

> Υποβολή αιτημάτων από τους φορείς για το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2011" Π1/270/1-2-2011

> Νόμος για τη δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων (Ν.3886/2010)" ΦΕΚ 173/Α/30-9-10

> Αιτιολογική έκθεση Ν. 3886/2010" ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

> Εγκύκλιος εφαρμογής του Ν. 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων" ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Π1/273/7-2-11

> Αποφάσεις Εξαίρεσης προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) & Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν.2286/95" ΦΕΚ 1789/Β/12-11-2010

> Εγκύκλιος έτους 2010 με Θέμα "Υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, Π.Δ. 60/2007)" Εγκύκλιος Π1/1319/4-6-2010

> Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων -ΕΝΤΥΠΟ A-. Αφορά συλλογή στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έτους 2009, φορέων που ανήκουν στην κατηγορία των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ" ΕΝΤΥΠΟ A. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/1319/4-6-2010

> Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων -ΕΝΤΥΠΟ Β-. Αφορά συλλογή στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έτους 2009, φορέων που ΔΕΝ ανήκουν στην κατηγορία των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ" ΕΝΤΥΠΟ Β. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/1319/4-6-2010

> Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2010" Εγκύκλιος Π1/4240/14-1-2010

> Εγκύκλιος για τα Νέα κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις Έγγραφο Π1/4301/16-12-2009

> Κανονισμός 1177/2009 για τα Νέα κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1177/2009

> Τροποποίηση του Κανονισμού 1564/2005 (τυποποιημένα έντυπα δημοσίευσης προκηρύξεων) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1150/2009

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α, Εγκυκλίου Κατάρτισης Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2010" Υπόδειγμα Α, Εγκυκλίου Π1/4240/14-1-2010

> Εγκύκλιος για την αυτεπάγγελτη αναζήτησηση δικαιολογητικών στις διαδικασίες δημοσίων διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών" Εγκύκλιος Π1/3187/22-9-2009

> Γνωμοδότηση ΝΣΚ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών" Η υπ.αριθ. 117/2009 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ

> Γνωμοδότηση ΝΣΚ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών" Η υπ.αριθ. 253/2008 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ

> Εγκύκλιος Εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2009" Εγκύκλιος Π1/2000/7-7-2009 (ΦΕΚ/Β/1437/17-7-2009

> Εγκύκλιος έτους 2009 με Θέμα "Υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, Π.Δ. 60/2007)" Εγκύκλιος Π1/1499/15-5-2009

> Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων -ΕΝΤΥΠΟ Α-. Αφορά συλλογή στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έτους 2008, φορέων που ανήκουν στην κατηγορία των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ" ΕΝΤΥΠΟ Α. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/1499/15-5-2009

> Τυποποιημένο Έντυπο συλλογής στοιχείων -ΕΝΤΥΠΟ Β-. Αφορά συλλογή στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έτους 2008, φορέων που ΔΕΝ ανήκουν στην κατηγορία των ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ" ΕΝΤΥΠΟ Β. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/1499/15-5-2009

> Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2009" Εγκύκλιος Π1/4737/09-12-2008

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α, Εγκυκλίου Κατάρτισης Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2009" Υπόδειγμα Α, Εγκυκλίου Π1/4737/09-12-2008

> Έναρξη εφαρμογής νέου κοινού λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV)" Εγκύκλιος Π1/3566/4-9-2008

> Aπόφαση Εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2008" Απόφαση Π1/2235/4-8-2008 (ΦΕΚ 1670/Β/18-8-2008

> Νέος κανονισμός για την τροποποίηση του CPV και των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ" Εγκύκλιος Π1/2854/10-7-2008

> Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 για το νέο κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)που ισχύει από 15/9/2008" Κείμενο Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008

> Εγκύκλιος με Θέμα "Υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, Π.Δ. 60/2007)" Εγκύκλιος Π1/1814/15-5-2008

> Έντυπο για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις φορέων που ΕΙΝΑΙ Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές" ΕΝΤΥΠΟ Α. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/1814/15-5-2008

> Έντυπο για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις φορέων που ΔΕΝ είναι Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές" ΕΝΤΥΠΟ Β. Συνημμένο στην εγκύκλιο Π1/1814/15-5-2008

> Εγκύκλιος με Θέμα "Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμών- Επανάληψη -Ματαίωση - Υπαγωγή στις κείμενες διατάξεις" Εγκύκλιος Π1/361/01-02-2008

> Εγκύκλιος Κατάρτισης ΕΠΠ 2008 Εγκύκλιος Π1/96/16-01-2008

> Υπόδειγμα Α, Εγκυλίου Κατάρτισης ΕΠΠ 2008 Υπόδειγμα Α σε μορφή αρχείου EXCEL

> Οδηγίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών Έγγραφο 7/9-1-2008 Τεχνικής Δνσης ΓΓΕ

> Νέα κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις Έγγραφο Π1/5912/19-12-2007

> Νέα κατώτατα όρια εφαρμογής οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, από 1/1/2008 Κανονισμός 1422/2007

> Ισοτιμίες νέων κατωτάτων ορίων,εκφρασμένες σε ευρωπαϊκά νομίσματα εκτός Ευρώ Ανακοίνωση Ευρ. Επιτροπής

> Εγκύκλιος για την εφαρμογή του ΠΔ 118/2007 (Νέος Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) Εγκύκλιος Π1/4232/12-9-2007

> Απόφαση Εφαρμογής ΕΠΠ 2007 Απόφαση Π1/3797/20-8-2007(ΦΕΚ Β/1686/23-8-2007

> Nέος Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α/150/10-7-2007

> Οδηγίες για τις τεχνικές προδιαγραφές σε διαγωνισμούς προμήθειας Η/Υ Εγκύκλιος Π1/2121/08-05-2007

> Εγκύκλιος κατάρτισης ΕΠΠ 2007 Εγκύκλιος Π1/5857/08-12-2006

> Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε Π.Δ. 59/2007

> Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των δια− δικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 Π.Δ. 60/2007

> Οδηγία 2004/18/ΕΚ Οδηγία 2004/18/ΕΚ

> Εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών Εγκύκλιος Π1/1105/2-3-2006

> Εγκύκλιος για Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών Εγκύκλιος Π1/5945/11-12-2006

> Διευκρινιστική Εγκύκλιος για Ποινικό Μητρώο Εγκύκλιος Π1/6073/14-12-2006

> Διαδικασίες κανονικότητας τιμών ..... Αρθ. 13, Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006

> Εξαίρεση προμηθειών , που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών-προμηθευτών, από την ένταξή τους στο ΕΠΠ Απόφαση Π1/667/29-3-2005 (ΦΕΚ Β/448/2005

> Επιβολή παραβόλου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης Εγκύκλιος Π1/5693/29-8-2005

> Εγκύκλιος για Ονομαστικοποίηση Μετοχών, Nόμος 3310/05 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3414/05 Εγκύκλιος Π1/7991/20-12-2005

> Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Νόμος Υπ αριθμ. 2522/8.9.1999

> Υπουργικές αποφάσεις και εγκρίσεις.
Διορθώσεις σφαλμάτων.
27.4.1998

> Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. Π.Δ. 394/96 ΦΕΚ 266/Α/4.12.1996
> Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. Νόμος Υπ αριθμ. 2286/95
 
Επιστροφή