Ο Υφ. Ανάπτυξης Γ. Παπαθανασίου ανακοίνωσε ότι, μετά από εντολή του, η δ/νση Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων της ΓΓΕ διενήργησε επανέλεγχο στα φαρμακευτικά σκευάσματα που έλαβαν νέες τιμές (αυξήσεις) με το υπ αρ. 2/2006 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006

Ανακαλούνται οι αυξήσεις που είχαν δοθεί

σε 10 φαρμακευτικά σκευάσματα

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου ανακοίνωσε ότι, μετά από εντολή του, η διεύθυνση Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου διενήργησε επανέλεγχο στα φαρμακευτικά σκευάσματα που έλαβαν νέες τιμές (αυξήσεις) με το υπ αρ. 2/2006 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων.

Από την έρευνα προέκυψε, ότι 10 φαρμακευτικά σκευάσματα έλαβαν νέα τιμή (αύξηση) ενώ δεν θα έπρεπε να τη λάβουν. Συγκεκριμένα, μετά τον επανέλεγχο προέκυψε ότι :

· 1 φαρμακευτικό σκεύασμα, ενώ ήταν αντίγραφο, εκ λάθους χαρακτηρίστηκε πρωτότυπο, ώστε να δικαιούται να λάβει νέα τιμή (αύξηση).

· 9 φαρμακευτικά σκευάσματα δεν πληρούσαν το ενιαίο, αντικειμενικό και γνωστό σε όλους κριτήριο που είχαμε θέσει, το οποίο ήταν ότι θα δίνονταν αυξήσεις στο συγκεκριμένο δελτίο φαρμάκων (2/2006) στα φάρμακα εκείνα που δεν είχαν πάρει αύξηση μετά το 1998. Στα συγκεκριμένα φάρμακα όμως είχε δοθεί αύξηση μετά το 1998.

Οι λόγοι που τα παραπάνω 9 φαρμακευτικά σκευάσματα έλαβαν αύξηση ενώ δεν τη δικαιούνταν, είναι η πλημμελής τήρηση των φακέλων στο παρελθόν για τα φαρμακευτικά σκευάσματα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ούτε καν οι στοιχειώσεις πληροφορίες όπως είναι για παράδειγμα οι μεταβολές τιμών. Παρά την τεράστια προσπάθεια που καταβλήθηκε από την υπηρεσία για να συγκεντρωθούν, να ενημερωθούν και να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία χιλιάδων φαρμακευτικών σκευασμάτων από την υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί το υπ αρ. 2/2006 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων δεν κατέστη δυνατόν να αποφευχθούν τα συγκεκριμένα λάθη.

Μετά από γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας εκδίδεται νέο δελτίο τιμών με το οποίο ανακαλούνται οι αυξήσεις που είχαν δοθεί στα συγκεκριμένα φάρμακα και οι τιμές τους επανέρχονται στα επίπεδα που ίσχυαν πριν την έκδοση του υπ αρ. 2/2006 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων.

Τα 10 φαρμακευτικά σκευάσματα των οποίων οι αυξήσεις ανακαλούνται είναι τα παρακάτω:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΛΑΒΕΙ ΜΕ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡ. 2/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ

AZATHIOPRINE TABL BT 100X50MG

22,31

19,57

CALCIORAL CHW TAB BT 20X1260MG (500MG CALCIUM)

2,07

2,03

DAONIL TAB 30X5 MG

2,41

1,93

EVIOL CAPS BT 20X100 MG

2,38

1,99

ZYLAPOUR TABL FL 30X300 MG

3,41

2,44

LONARID-N TABL 20X(400+50+10)MG

1,66

1,38

NEOPRIPHEN SPRAY 15 ML

1,93

1,28

PREZOLON TABL 30X5 MG

2,91

2,16

SYNALAR OTIC DROPS FL 5ML

2,55

1,69

TANTUM VERDE SOL 150CC

2,78

1,85 
Επιστροφή